ZAJĘCIA KLUBOWE REALIZOWANE PRZEZ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE POWIATU KUTNOWSKIEGO

Zasady rozpatrywania wniosków zostały określone w Zarządzeniu Nr 4/IX/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu kutnowskiego.

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu kutnowskiego

Podstawa prawna:

1. Art. 47 ust 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018, poz. 511 ze zm.);

2. Uchwała Nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Procedur realizacji programu zajęcia klubowe w WTZ”.

I. Zasady ogólne

1. Program współfinansowany jest ze środków PFRON i realizowany na podstawie umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi a Powiatem Kutnowskim.

2. Zasady niniejszego programu dotyczą wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

3. Warunki dofinansowania w ramach wniosku o dofinansowanie są określone w „Procedurach realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ” oraz w niniejszych zasadach.

4. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” zwany dalej „Programem” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, w dalszej części zwany „Realizatorem”.

5. Realizator dokumentuje przyjęte przez siebie zasady realizacji Programu, w szczególności dotyczące:

1) ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych przez WTZ,

2) podawania do publicznej wiadomości terminu przyjmowania wniosków i trybu ich realizacji,

3) przyjmowania oraz weryfikacji formalnej wniosków składanych przez podmioty prowadzące WTZ,

4) podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania,

5) monitorowania prawidłowości wykorzystania środków i sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania,

6) rozliczania przyznanych środków na realizację zajęć klubowych.

6. Pracownicy Realizatora odpowiadający za poszczególne etapy procesu rozpatrywania i realizacji wniosków:

1) są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,

2) zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,

3) zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.

7. Realizator Programu rokrocznie podaje do publicznej wiadomości termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych. Ogłoszenie terminu następuje za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

8. Realizator rokrocznie informuje na piśmie podmioty prowadzące WTZ na terenie powiatu kutnowskiego o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ i terminie ich przyjmowania.

 II. Wniosek o dofinansowanie

1. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez podmiot prowadzący WTZ wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

4. Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone następujące załączniki:

1) Regulamin organizacyjny zajęć klubowych zatwierdzony przez podmiot prowadzący WTZ w przypadku pierwszorazowego ubiegania się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach Programu i w przypadku zmiany regulaminu. Regulamin organizacyjny winien zawierać m.in.:

a. prawa i obowiązki uczestników zajęć klubowych w tym możliwość korzystania przez uczestnika z zajęć klubowych wyłącznie w jednym WTZ,

b. organizację pracy i zajęć, w tym czas trwania zajęć nie mniej niż 5 godzin miesięcznie dla uczestnika ,

c. rodzaj dokumentacji zawierającej informacje dotyczące podstawy zakwalifikowania uczestnika do zajęć,

2) plan działalności zajęć klubowych zatwierdzony przez organ prowadzący WTZ –określający między innymi formułę organizacji zajęć klubowych – zasady rekrutacji uczestników, formy i metody pracy z uczestnikami zajęć klubowych, o którym mowa w rozdz. VII ust. 4, 1) procedur realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ.

3) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego WTZ.

4) Przewidywany plan finansowy działalności zajęć klubowych w szczególności obejmujący niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu,

5) Oświadczenie podmiotu prowadzącego WTZ o spełnianiu przez wskazanych w niniejszym wniosku beneficjentów programu „Zajęcia klubowe w WTZ” warunków określonych w:

 art. 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.), o ile dotyczy;

 art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.1076), o ile dotyczy;

6) inne dokumenty wymagane przez Realizatora Programu.

 III. Terminy przyjmowania i ocena formalna wniosków.

1. Przyjmowanie wniosków następuje w dwóch turach:

1) Pierwsza tura naboru dla zajęć klubowych, które odbywać będą się przez pełen okres realizacyjny tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, termin naboru składania wniosków wyznacza się w okresie od dnia 5 października do dnia 5 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji Programu.

2) Druga tura naboru dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w drugiej połowie roku realizacyjnego tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego, oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba uczestników, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie od 5 maja do dnia 5 czerwca danego roku.

2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora.

3. Realizator ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu na złożenie wniosku jeśli nie koliduje on z terminem złożenia wystąpienia o dofinansowanie do PFRON przez Realizatora. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

4. Dokumenty dostarczane do Realizatora przez Wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.

5. Dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

6. Realizator dokonuje weryfikacji formalnej wniosków na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji zawartych we wniosku.

7. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora:

1) czy wnioskodawca spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w Programie i ubiegania się w jego ramach o dofinansowanie.

2) czy wnioskodawca dotrzymał terminu na złożenie wniosku,

3) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,

4) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników z wymaganiami Realizatora,

5) wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku.

9. Realizator Programu może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków występujących we wniosku i niezwłocznego ich usunięcia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

10. Realizator Programu niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej wniosku składa wystąpienie o przyznanie środków PFRON na realizację Programu do Łódzkiego Oddziału PFRON.

 IV. Przyznawanie dofinansowania i podpisywanie umowy

1. Decyzję o zakwalifikowaniu lub odmowie kwalifikacji do dofinansowania do udziału w Programie podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z upoważnienia Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

2. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dofinansowania niezwłocznie po otrzymaniu informacji z PFRON o udzieleniu dofinansowania na realizację Programu przez powiat kutnowski.

3. Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem.

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą. Wzór umowy o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach Programu, stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

5. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę warunków uczestnictwa określonych w Programie także w dniu podpisania umowy.

6. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu przez Realizatora środków finansowych na realizację zadania z PFRON.

8. W sprawach nie uregulowanych umowami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 V. Monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków i sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania.

1. Podmiot prowadzący zajęcia klubowe w WTZ jest zobowiązany do:

1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej i merytorycznej w zakresie realizacji Programu.

2) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu.

3) niezwłocznego zawiadomienia Realizatora Programu na piśmie o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.

4) umożliwienia PFRON i Realizatorowi Programu kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania w każdym czasie, w okresie obowiązywania umowy.

5) zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

6) ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu.

7) wykorzystywania dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8) składania sprawozdania z wykonania zadania w terminie do 01 lutego każdego roku kalendarzowego – załącznik nr 2.

VI. Rozliczenie umowy i kontrola jej realizacji

1. Realizator tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę rozliczenia dofinansowania.

2. Kontrola może być prowadzona w całym okresie obowiązywania umowy.

3. Udokumentowanie zakupów niezbędnych do realizacji zajęć klubowych w ramach programu dokonuje się za pomocą oryginałów faktur lub rachunków wraz ze specyfikacją sprzętu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w poniższych odnośnikach.

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zasady rozpatrywania wniosków – ,,Zajęcia klubowe w WTZ”

Zasady rozpatrywania wniosków – Zajęcia klubowe WTZ

Wniosek o przyznanie dofinansowania z PFRON

Wniosek o przyznanie dofinansowania – Zajęcia klubowe WTZ

Sprawozdanie w ramach programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ”

Sprawozdanie w ramach programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ”