Warsztaty terapii zajęciowej
Na terenie Powiatu Kutnowskiego funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

• WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 27
tel. (24) 721 66 15 lub (24) 253 34 27
e-mail: wtz.kutno@gmail.com

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie, powołaną na podstawie uchwały Wojewódzkiego Ośrodka Zatrudnienia w Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Płocku z dnia 18 lutego 1996 roku do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywa się przez 5 dni w tygodniu (7 godz. dziennie) przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 (w systemie zmianowym).
Kierownik WTZ Kutno – Renata Jakubowska

W Warsztacie działają następujące pracownie:

1. pracownia gospodarczo- gastronomiczna
2. pracownia rękodzieła
3. pracownia krawiecka,
4. pracownia plastyczna,
5. pracownia arteterapii,
6. pracownia umiejętności społecznych,
7. pracownia życia codziennego.

W każdej pracowni uczestniczy 5 uczestników zakwalifikowanych ze względu na własne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne.
• WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
99-320 Żychlin
ul. Dobrzelińska 6
tel. (024) 2853777,(024) 2853837. fax, (024) 285 37 77.
e-mail: zk.zychlin@psouu.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym Koło w Żychlinie, powołana na podstawie umowy ŁD6/WTZ/507/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywa się przez 5 dni w tygodniu (7 godz. dziennie) przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 .
Kierownik WTZ Żychlin – Iwona Ranachowska

W Warsztacie działają następujące pracownie:

1. pracownia gospodarstwa domowego,
2. pracownia tkacko- dziewiarstwo-krawiecka,
3. pracownia stolarsko – modelarska,
4. pracownia muzyczno- humanistyczna,
5. pracownia komputerowo- poligraficzna,
6. pracownia plastyczno- techniczna .

W każdej pracowni uczestniczy 5 uczestników zakwalifikowanych ze względu na własne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne.

Definicja warsztatu

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla uczestnika przez radę warsztatu.
Działalność warsztatu jest działalności a o charakterze niezarobkowym.

Cele działania warsztatu

Celem warsztatu jest:
1. aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2. stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnicy warsztatów

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Zasady funkcjonowania warsztatu

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.
W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
1. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
2. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).