Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kutnowskiego

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 2

1.      O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a)    prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

b)      udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

c)      udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2.      Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie jest możliwe, jeżeli:

a)      wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu;

b)      w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

§ 3

1.      Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na odpowiednim formularzu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

2.      Wnioski są rozpatrywane na bieżąco po otrzymaniu środków Funduszu i podjęciu przez Radę Powiatu Kutnowskiego uchwały o określeniu zadań realizowanych ze środków PFRON.

3.      Wnioski mogą dotyczyć osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kutnowskiego.

4.      Wnioski o udzielenie dofinansowania ostemplowane pieczątką wnioskodawcy oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wnioskodawcy należy składać w sekretariacie Centrum wraz
z kompletem wymaganych załączników (druk stanowi załącznik nr 1 do Zasad).

5.      Wnioskodawcy nie posiadający osobowości prawnej składają wnioski wraz z opinią
i pełnomocnictwem swych organów nadrzędnych.

6.      Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:

a)      niekompletne,

b)      wnioskodawców, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, byli stroną umowy z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,

c)      wnioskodawców posiadających zaległości wobec Funduszu.

7.      W przypadku złożenia wniosków niekompletnych Centrum w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawców o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8.      W przypadku gdy złożone dokumenty nie potwierdzają konieczności udzielenia dofinansowania Centrum może wezwać wnioskodawców do złożenie dodatkowych dokumentów i udzielenia potrzebnych informacji w sprawie przedmiotu wniosku.

§ 4

1.      Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych
z innych źródeł.

2.      Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

3.      Podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków funduszu stanowi umowa zawarta przez działającego z upoważnienia starosty Dyrektora Centrum z wnioskodawcą.

§ 5

1.      Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy:

a)      program merytoryczny lub celowość zakupu usług i sprzętu nie jest zgodny
z celami określonymi w niniejszych zasadach,

b)      wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w danym roku kalendarzowym.

2.      Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Dyrektor Centrum.

3.      O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę. Od rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 6

1.      Zakres rzeczowy i finansowy imprezy określa kosztorys.

2.      Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków funduszu.

3.      Do obowiązków wnioskodawcy należy zatrudnienie osób o kwalifikacjach wymaganych odrębnymi przepisami, uzyskanie pozwoleń oraz zapewnienie warunków realizacji imprezy, wymaganych szczególnymi przepisami.

4.      Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także
w przypadkach gdy dla prawidłowej realizacji imprezy niezbędne było wykonanie dodatkowych usług czy zakupu materiałów lub urządzeń, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

5.      Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej,
o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

§ 7

1.      Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Dyrektorem Centrum
a wnioskodawcą.

2.      Przekazanie środków Funduszu następuje zgodnie z zapisami umowy, przelewem
na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub na rachunek bankowy wykonawcy usług wynikający z dokumentów finansowych.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zaliczkowego przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

4.      Przelew dokonywany jest po dostarczeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków, wystawionych na wnioskodawcę, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty
ich wystawienia, opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą: „płatne ze środków PFRON
w wysokości….”
.

5.      Wnioskodawca zobowiązany jest do:

a)      przedłożenia w Centrum dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia,

b)      przedstawienia w Centrum dowodów wydatkowania środków własnych i/lub
z innych źródeł na realizację imprezy, jako podstawy do wypłacenia kwoty określonej
w umowie o dofinansowanie,

c)      zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Centrum
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, jednakże nie później niż do 20 grudnia w roku realizacji zadania (DOTYCZY ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZALICZKOWO),

d)      prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazanych przez Centrum.

6.      Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

7.      W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług, w przypadku wnioskodawców będących płatnikami VAT w przypadku kiedy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem zadania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony,
ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.

8.      Wnioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków funduszu do stosowania zasad postępowania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 8

1.      Rozliczenie dofinansowania odbywa się zgodnie z zapisami umowy. Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie finansowe zadania oraz sprawozdanie merytoryczne (druk sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do Zasad).

2.      Wnioskodawca przedstawiając końcowe rozliczenie dofinansowania, składa oświadczenia:

a)      o sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentów finansowych, pod względem merytorycznym, rachunkowym
i formalno-prawnym,

b)      o opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych,

c)      o przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i wyposażenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3.      Dokumenty składające się na końcowe rozliczenie dofinansowania powinny
być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

4.      W sytuacji gdy wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę źródłowych dokumentów rozliczeniowych (rachunków, faktur) dopuszcza się przedłożenie ich kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

5.      O uznaniu rozliczenia Centrum informuje pisemnie wnioskodawcę.

§9

 1. Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków Funduszu w ramach zadania: dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

1) Za koszty kwalifikowane w ramach dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych uznaje się koszty:

a) Niezbędne do realizacji zadania.

b) Uwzględnione w kosztorysie zadania i umieszczone we wniosku.

c) Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

d) Ponoszone w okresie, którego dotyczy umowa.

e) Poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej wnioskodawcy.

2. Zakwalifikowane w ramach zadania uznaje się w szczególności następujące wydatki:

1)     Wydatki związane z personelem projektu:

a)   wynagrodzenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej, wykonujących zadania merytoryczne w ramach zadania, zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy zlecenia/o dzieło,

b)   wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą techniczną zadania, zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy zlecenia/o dzieło.

2)      Wydatki dotyczące wnioskodawcy zadania:

a)   wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np. zapewnienie tłumacza języka migowego,

b)   zakwaterowanie, pobyt i wyżywienie,

c)  przejazdy,

d)  nagrody i wyróżnienia konkursowe (rzeczowe) dla osób niepełnosprawnych.

3)    Inne wydatki:

a)   wydatki związane z zakupem sprzętu, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

b)  wydatki związane z wynajmem sprzętu, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

c) wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń (np. opłaty za prąd, energię elektryczną), w części zaangażowanej przy realizacji zadania,

d) wydatki związane z wynajmem i udostępnianiem pomieszczeń, w części zaangażowanej przy realizacji zadania,

e) wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania,

f) wydatki na zakup audiowizualnych nośników informacji oraz umieszczenia na nich materiałów w formie audiowizualnej,

g) wydatki związane z opracowywaniem dokumentacji imprez (dokumentacja audio, video, fotograficzna),

h) opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w części zaangażowanej do realizacji zadania,

i) bilety wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną oraz innych obiektów mających bezpośredni związek z programem danej imprezy.

3. Nie są kwalifikowane w ramach zadania:

  1. Koszty wynagrodzenia kadry administracyjnej (w tym kadry kierowniczej wnioskodawcy).

  2. Koszty zagranicznych podróży służbowych.

  3. Koszty wynajmu pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną wnioskodawcy.

  4. Spłaty pożyczek, kredytów oraz odsetek.

  5. Mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.

  6. Opłaty stałe, abonamentowe.

  7. Koszty obsługi umów (m.in. opłaty notarialne).

  8. Koszty pokrywane ze środków Funduszu na podstawie innych tytułów z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 528, 875).

  9. Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku.

  10. Wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu

Dyrektor

Anna Antczak