Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez Starostę Kutnowskiego Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r.
Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560).

Powiatowe Rady składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja Rad trwa cztery lata.

W skład Powiatowej Społecznej Rady obecnej kadencji wchodzą:

  1. Pan Janusz Szymański,
  2. Pan Michał Kacprzak,
  3. Pani Jolanta Skowrońska,
  4. Pani Anna Konwerska,
  5. Pani Katarzyna Nykiel.

Na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w dniu 02 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia dokonano wyboru ‎Prezydium Rady w osobach:‎

  1. Pani Katarzyna Nykiel – przewodnicząca,‎
  2. Pan Michał Kacprzak – wiceprzewodniczący,‎
  3. Pani Anna Konwerska – sekretarz,

Przewodniczący Rady jest wybierany na okres jednego roku. Kompetencje Rady określa art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981).