Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez Starostę Kutnowskiego Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r. Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560).Powiatowe rady składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rad trwa cztery lata.Kompetencje Rady określa art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2021 r.poz. 573, 1981, z2022 r. poz. 558,1700, 1812).

Aktualnie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzą:

  1. Pan Janusz Szymański,

  2. Pan Michał Kacprzak,

  3. Pani Jolanta Skowrońska,

  4. Pani Anna Konwerska,

  5. Pani Katarzyna Nykiel.

Przewodniczący Rady jest wybierany na okres jednego roku. W dniu 02.12.2022 roku podczas posiedzenia dokonano wyboru ‎Prezydium Rady na 2023 rok:‎

  1. Pan Michał Kacprzak – Przewodniczący Społecznej Rady

  2. Pani Anna Konwerska – Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady

  3. Pani Katarzyna Nykiel  – Sekretarz Społecznej Rady