S-A-M! Dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.
 2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.
 3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

4a.  W przypadku, gdy samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania beneficjenta nie przystąpi do realizacji programu, Realizatorem Programu może być samorząd powiatowy,
w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

 1. Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:
  • posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
 1. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.
 2. W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań.
 3. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie różnicy, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu.
 4. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.
 5. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w Programie.
 6. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.

Materiały do pobrania:

Ulotka informacyjna – Dostępne mieszkanie

Ulotka informacyjna – Dostępne mieszkanie

„Mobilność osób z niepełnosprawnością” – program ułatwiający transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

W dniu 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

PFRON udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Na realizację programy PFRON przeznaczono kwotę 250 milionów złotych, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2022-2025.
Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie będziemy rejestrować wyłącznie w formie elektronicznej:
1.    przez teletransmisję danych;
2.    w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
Samochody osobowe mogą być dofinansowane (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
a.    do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
b.    nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
c.    nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
d.    nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

 1. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  a.    do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
  b.    nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  c.    nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  d.    nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Materiały

Treść Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością
Załącznik do Programu – sposób składania i rozpatrywania wniosków

Nowi Beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – dzieci poniżej 16 roku życia

Informujemy, że w dniu 6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia. W świetle powyższego Beneficjentami pomocy mogą być również dzieci poniżej 16 roku życia, które nie mogą poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Udzielimy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Na realizację przeznaczyliśmy kwotę 250 milionów złotych.

Program realizować będziemy w latach 2022-2025.

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie opracujemy i udostępnimy Państwu szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępnimy również specjalny system informatyczny. Dzięki niemu będą Państwo mogli w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będziemy rejestrować wyłącznie w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  1. do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
  4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  1. do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
  2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością po zmianach polegających na dopuszczeniu nowych Beneficjentów programu – dzieci poniżej 16 roku życia, można zapoznać się TUTAJ

Z załącznikiem do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – Sposób składania i rozpatrywania wniosków, mogą Państwo zapoznać się TUTAJ

Programy PFRON Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie realizowane przez Powiat Kutnowski

Informujemy, iż Powiat Kutnowski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków PFRON pn. ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Wnioski należy składać poprzez platformę SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Zachęcamy do zapoznania się z  programem „Mieszkanie dla absolwenta”  i  „Dostępne mieszkanie” na stronie PFRON

Dostępne mieszkanie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

Wszystkie osoby niepełnosprawne już teraz gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program: ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta realizowany będzie w latach 2022-2026.

Program: ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie  realizowany będzie w latach 2022-2025.

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.