Od 2011 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie co roku prowadzi program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Podstawę prawną do opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 01.08.2010 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowe cele programu to:
– edukacja osób stosujących przemoc w kierunku umiejętności radzenia sobie z emocjami trudnymi tj. złość , gniew i agresja
– zwiększenie samoświadomości oraz wiedzy na temat emocji
– rozpoznanie i zmianę zachowań postaw przemocowych
– edukacja w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej
– wykształcenie podstawowych umiejętności interakcji społecznych
– uwrażliwienie na potrzeby bliskich
– praca w obszarze wzmocnienia zachowań empatycznych w stosunku do innych osób,
– nauka samokontroli emocji trudnych
– edukacja w zakresie społecznych skutków stosowania zachowań przemocowych oraz mechanizmów jej działania
– wzięcie przez uczestników programu osobistej odpowiedzialności za swoje zachowania dotyczące ekspresji złości , gniewu i agresji

Zakładane rezultaty
Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia mają przyczynić się do:
– uświadomienia sprawcy czym jest przemoc
– uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
– nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji
– nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć
– nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych