Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Swoją działalność prowadzi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27, w części wydzielonej na potrzeby w/w Ośrodka. Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, a w tym pomoc polegająca na:
• łagodzeniu objawów reakcji kryzysowej poprzez:
a) przywracanie równowagi psychicznej
b)zapewnienie wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa
c)zapewnienie ludziom realizacji ich prawa do tego by w sytuacjach zagrażających życiu
i w obliczu innych poważnych zagrożeń mogli otrzymać pomoc od społeczności w której żyją,
d) pomoc w załatwieniu spraw sądowych i urzędowych
• przywracanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

W ramach interwencji kryzysowej w Ośrodku udziela się natychmiastowej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego. Interwencja kryzysowa przebiega
w formie:
1) bezpośredniego kontaktu w Ośrodku, mającego na celu:
a) złagodzenie lęków i niepokojów osób zgłaszających się ,
b) zapobieganie pogłębiającej się dezorientacji i bezsilności ,
c)zadbanie o bezpieczeństwo w obszarze psychofizycznym celem uniknięcia autodestrukcji lub też wyrządzenia krzywdy innym.
2)interwencja w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby będącej w kryzysie,
• rozmowy telefonicznej
• w uzasadnionych przypadkach pomocy w uzyskaniu schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
• kampanii informacyjnej adresowanej do osób współodpowiedzialnych za właściwą pomoc dla ludzi znajdujących się w sytuacji kryzysowej

Ośrodek świadczy usługi w zakresie :
-porad wczesnej interwencji
-doradztwa i poradnictwa
-terapii krótkoterminowej
-terapii długoterminowej
-porad prawnych
-porad socjalno- bytowych

Obszary problemów:
-przemoc : psychiczna , fizyczna , seksualna, molestowanie dzieci itp.
-depresja, choroby psychiczne , zaburzenia osobowości , lęki, PTSD itp.
-problemy wychowawcze: agresja, autoagresja itp.
-uzależnienie, współuzależnienie
-ubóstwo
-bezrobocie
-samotność, osamotnienie
-zachowanie dewiacyjne
-mobbing w pracy
-zaginięcia
-żałoba

W ramach udzielanej pomocy Ośrodek podejmuje działania z urzędu takie jak:
1) zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa
2)kierowanie wniosków na Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) zawiadamianie sądu o sytuacji zagrażającej lub naruszającej dobro dzieci.