Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, przyjętego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 roku (M.P.z 31 grudnia 2022 r., poz. 1240) powołując się na pkt 2.1.5 celem upowszechnienia i  wykorzystania publikuje aktualne bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Materiał w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2022 roku

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2022 roku

Podmioty z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego realizujące działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11

tel. 24 355-47-50

e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

99-300 Kutno, ul. Oporowska 27

tel. 608-581-544

e-mail: poik@pcprkutno.pl

        

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Swoją działalność prowadzi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27, w części wydzielonej na potrzeby ww. Punktu.

Do skorzystania  z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej – pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

 

Tryb przyjmowania Klientów:

 • interwencyjnie
 • osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu
 • porady udzielane telefonicznie

 

Punkt świadczy usługi w zakresie:

 • porad wczesnej interwencji
 • pomocy psychologicznej
 • doradztwa i poradnictwa
 • porad socjalno – bytowych
 • porad prawnych

 

Inne podmioty oraz organizacje pozarządowe z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego realizujące działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

Punkty Konsultacyjne i Punkty Poradnictwa Specjalistycznego

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

Łanięta 15 f

99-306 Łanięta

tel. 24 356-74-05

gopslanieta1@op.pl

 

Punkt Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy
,,Teen Challenge”

Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie

ul. 3 Maja 16-18

99-300 Kutno

tel. 500-205-492 / 506- 055 – 442

oddzialkutno@gmail.com

 

Punkt Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy

przy fundacji ARS VITA w Kutnie

ul. Oporowska 20

99-300 Kutno

tel. 605-911-595

arsvitamost@wp.pl

 

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny w siedzibie Urzędu Gminy w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

tel. 24 355 70 22

gops@gminakutno.pl

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Oporowie

Oporów 25

99-322 Oporów

tel. 24 383-11-50

gmina@oporow.pl

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Strzelcach

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

tel. 24 356-66-13

beata.bak@gminastrzelce.eu

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie

99-314 Krzyżanów

Krzyżanów 10

tel. 24 356 29 09

gops@krzyzanow.pl

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Żychlinie

ul. 1 Maja 36

99-320 Żychlin

lokal Rodzinnego Klubu Abstynenta ,,Przystań Życia”

tel. 695-054-433

 

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy parafii pw Bł. Męczenników Kutnowskich

 • Punkt Konsultacyjny z zakresu poradnictwa rodzinnego

ul. Kochanowskiego 26 , 99-300 Kutno

tel. 693 – 799 -292

kancelaria@meczennicykutnowscy.pl

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przy Urzędzie Miejskim w Krośniewicach

ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice

Tel: 697-691-000

Email: gkrpa@krosniewice.pl

 

W wyżej wymienionych instytucjach usługi świadczą:

psycholodzy , terapeuci, pracownicy socjalni, konsultanci ds. przemocy w rodzinie, prawnicy.

 

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

ul. Toruńska 14

99-300 Kutno

tel. dyżurny   47 842 – 21- 00

telefon zaufania 47 844 27 93

tel.alarmowy  997 lub 112 (połączenie bezpłatne całodobowe)

sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie – 47 842 – 22- 20

komendant@kutno.ld.policja.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Kutnie

ul. Staszica 3

99-300 Kutno

tel. 24 253-39-36

pr.kutno@lodz.po.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Kutnie

 99-300 Kutno

ul. Spokojna 2

tel. 24 251-13-50

boi@kutno.sr.gov.pl

 

Miejskie i Gminne Zespoły Interdyscyplinarne

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10 a

tel. 24 253-78-47 wew. 126, 24  254 – 95 – 68

sekretariat@mops.kutno.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie przy GOPS w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

tel. 24 355-70-22

gops@gminakutno.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bedlno

99-311 Bedlno

Bedlno 24

tel. 24 282-17-64

gopsbedlno1@wp.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Dąbrowicach

99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17

tel. 24 252-50-32,  782 – 266 – 714

gopsdabrowice@op.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Krzyżanów

99-314 Krzyżanów

Krzyżanów 10

tel. 24 356-29-09, 24 356-22-02

gops@krzyzanow.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krośniewicach

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15

tel. 24 252-35-45

mopskrosniewice@poczta.onet.plsekretariat@mgops.krosniewice.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Łaniętach

99-306  Łanięta

Łanięta 15 f

tel. 24 356-74-05

gopslanieta1@op.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowych Ostrowach

99-350  Ostrowy

Wołodrza 7

tel. 24 356-15-75

gops@noweostrowy.pl

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Oporowie

99-322 Oporów

Oporów 25

tel. 24 383-11-53

gops@oporow.pl

gopsoporow@poczta.onet.pl

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Strzelcach

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

tel. 24 356-66-13

beata.bak@gminastrzelce.eu

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Żychlin

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15 a

tel.  24 351-20-63

sekretariat@mgopszychlin.pl

 

Zadaniem Zespołów Interdyscyplinarnych jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Policji,  oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz specjalistów  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu   przeciwdziałanie temu zjawisku;

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy

w środowisku lokalnym;

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie

99-300 Kutno

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18

tel. 24 253-11-52

mkrpa@um.kutno.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

tel. 24 355-70-22

gops@gminakutno.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Krośniewicach

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. 24  252-30-24

gkrpa@krosniewice.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie

99-311 Bedlno

Bedlno 24

tel. 24 282-17-65

gopsbedlno1@wp.pl,

kierownikgops@ugbedlno.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowicach

99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17

tel. 24 252-25-87

sekretariat@dabrowice.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie

99-314 Krzyżanów

Krzyżanów 10

tel. 24 356-29-07, 24 356-29-09

sekretariat@krzyzanow.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Ostrowach

99-350 Ostrowy

Nowe Ostrowy 80

tel. 24 356-14-06

srodowisko@noweostrowy.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaniętach

99-306 Łanięta

Łanięta 15 f

tel. 24 356-74-05

gopslanieta1@op.pl

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oporowie

99-322 Oporów

Oporów 25

tel. 24 383-11-50

gmina@oporow.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

tel. 24 356-66-11

marek.syska@gminastrzelce.eu

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15

tel. 24 351-20-37

sekretariat@gminazychlin.plmalgorzata.szymanska@gminazychlin.pl

 

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Zadaniem  komisji jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest:

 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób,
 • udzielanie rodzinom, w  których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10 a

tel. 24 253-78-47

sekretariat@mops.kutno.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

tel. 24  355-70-22

gops@gminakutno.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie

99-311 Bedlno

Bedlno 24

tel. 24 282-17-64, 24 282-17-65

gopsbedlno1@wp.pl

kierownikgops@ugbedlno.pl

pracowniksocjalnygops@ugbedlno.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17

tel. 24  252-50-32, 24 252-25-89,

gopsdabrowice@op.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie

99-314 Krzyżanów

Krzyżanów 10

tel. 24  356-29-09, 24 356-22-02

gops@krzyzanow.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15

tel. 24 252-35-45

mgops@krosniewice.pl

mopskrosniewice@poczta.onet.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach

99-306 Łanięta

Łanięta 15 f

tel. 24  356-74-05, 570-701-102

gopslanieta1@op.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach

99-350  Ostrowy

Wołodrza 7

tel. 24 356-15-75

gops@noweostrowy.pl,

noweo@poczta.onet.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie

99-322 Oporów

Oporów 25

tel. 24  383-11-53

gops@oporow.pl

gopsoporow@poczta.onet.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

tel. 24  356-66-13

beata.bak@gminastrzelce.eu

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15 A

tel. 24  351-20-61, 24 351-20-62 sekretariat@mgopszychlin.pl

 

Ośrodki pomocy społecznej w zakresie podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  oferują między innymi  wsparcie informacyjne, socjalno-bytowe,  psychologiczne, prawne.

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Kościuszki 52

99-300 Kutno

tel.24 388-03-87

Zakres świadczonych usług :

 • poradnictwo dotyczące uzależnień
 • terapie indywidualne i grupowe ,
 • wizyty lekarskie.