PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
99-300 KUTNO,UL.OPOROWSKA 27
608 581 544
email: poik@pcprkutno.pl

 

PRACOWNICY ZESPOŁU:
mgr Monika Przedwojska – specjalista pracy socjalnej
mgr Monika Marciniak – psycholog
mgr Wiktoria Olejnik – psycholog
mgr Iwetta Majewska – psycholog
mgr Katarzyna Olejnik – pedagog

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zgodnie z tą definicją:
Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej , zmuszające do zachowań wbrew woli , w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia , naruszające godność, nietykalność cielesną , wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności :
• współmałżonkowie
• partnerzy w związkach nieformalnych
• dzieci
• osoby starsze
• osoby niepełnosprawne