W bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz VII realizować będzie Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu – Rozwój aktywnej integracji wśród klientów PCPR w Kutnie
i upowszechnienie pracy socjalnej w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

Cele szczegółowe projektu:

– wzrost potencjału społeczno – zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy,

– zwiększenie potencjału kadrowego,

– poprawa sytuacji materialno – bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu,

– wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań.

Formy wsparcia:
1. Szkolenia i zajęcia indywidualne w postaci:
a) Usługi wspierającej indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

b) Usługi wspierającej indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne

c) Szkolenia w formie wyjazdowej połączonego z budowaniem zaplecza rozwoju zawodowego uczestników

d) Szkolenia w zakresie kreowania wizerunku

e) Szkolenia w zakresie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego

f)  Szkolenia edukacyjnego na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej

2. Organizacja i sfinansowanie voucherów na samodzielny zakup jednej usługi społecznej

3. Zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjno – kulturalno – sportowym

4. Zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu w tym dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

5. Kurs prawa jazdy kat. B
6. Wsparcie asystenta rodziny
7. Wyjścia na basen

Ponadto Realizator projektu pokrywa koszty polisy NW, koszty wyżywienia podczas spotkań warsztatowych.

Projekt 2014 – Rekrutacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie prowadzi do 30 kwietnia 2014r., nabór na kolejną edycję projektu pn. „Lepsze jutro” realizowanego w 2014 roku.

Uczestnikami projektu (po spełnieniu dodatkowych warunków) są:

  1. Osoby niepełnosprawne: kobiety i mężczyźni
  2. Usamodzielnieni wychowankowie ( zarówno kobiety jak i mężczyźni) opuszczający rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze.