logo

Projekt „ Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

realizuje projekt

Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Oś IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez rozwój usług wspierających rodziny i system pieczy zastępczej szczególnie dzieci i osoby funkcjonujące w pieczy zastępczej oraz kandydatów na rodziny zastępcze w powiecie kutnowskim.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r. i obejmuje następujące formy wsparcia :

1. Warsztaty psychologiczne

2. Warsztaty pedagogiczne

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Usługi koordynatora pieczy zastępczej

5. Warsztaty wsparcia dla rodziców zastępczych

6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

7. Pedagogiczna długoterminowa pomoc dla dzieci i ich opiekunów

8. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 724 800,00 zł.

Całkowita wartość projektu : 862 000,00 zł.