Właściwość miejscową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu (w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych)i swoim zasięgiem obejmuje:

• miasta: Kutno, Żychlin, Krośniewice;
• gminy: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Łanięta, Strzelce, Krzyżanów, Bedlno, Nowe Ostrowy, Dąbrowice, Oporów;

Właściwość miejscową Zespołu ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób :
• bezdomnych,
• przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
• przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
• przebywających w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia.
Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Powiatowy Zespół.
Zespół wydaje następujące dokumenty:
• Orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16- go roku życia)
• Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16-tym roku życia)
• Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy
• Legitymacje osób niepełnosprawnych
Druki udostępnione w zakładce: Druki do pobrania
Do składanego wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć:
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w oryginale) wydane przez lekarza pod, którego opieką znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko (ważne 30 dni);
• Dokumentację medyczną (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, karty z poradni, opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinie szkolne),
• Posiadane orzeczenia z komisji lekarskich (np. ZUS, KRUS, MSWiA, KiZ, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
• Inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
Procedury
• Dokumentację medyczną (oprócz zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Zespołu) należy złożyć w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez placówkę służby zdrowia lub okazać się kopią i oryginałem przy składanym wniosku.
• W przypadku gdy osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona przebywa decyzją sądu pod opieką opiekuna prawnego decyzją, należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawo do opieki nad orzekanym.
• Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz.1328), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r., §15 ust.1: „Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia”. (Nie dotyczy wniosku o zmianę stanu zdrowia).
• Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego
• Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje dwuosobowy skład orzekający
• Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiające osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim a lekarz –przewodniczący składu uzna posiadaną dokumentację za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania – tryb zaoczny. Prosimy wówczas o przybycie opiekuna lub innej osoby reprezentującej.• Niestawienie się na posiedzenie składu orzekającego bez usprawiedliwienia (przedłożonego w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu) spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
• Od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
Stopnie niepełnosprawności
Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:
Lekki stopień niepełnosprawności- traktowane na równi z częściową niezdolnością do pracy
Umiarkowany stopień niepełnosprawności-traktowane na równi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy
Znaczny stopień niepełnosprawności- traktowane na równi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla celów:
– odpowiedniego zatrudnienia

– szkolenia
– uczestnictwa w terapii zajęciowej
– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
– korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
– korzystanie z uprawnień karty parkingowej
– uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
– uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
– zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
– uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze
– korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej (która ukończyła 16-ty rok życia) orzeka się na czas określony lub na stałe.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów uzyskania:
– zasiłku pielęgnacyjnego,
– świadczenia pielęgnacyjnego,
– korzystania z uprawnień karty parkingowej (Prawo o ruchu drogowym),
– uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
– zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
– korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16-go roku życia.