• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj. po upływie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia. Wniosek składa się w Powiatowym Zespole.

• legitymacja wydana jest na czas ważności orzeczenia.
• na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności określony w orzeczeniu.

 

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:


– odpowiedni wniosek

– ostatnie, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo wskazaniach do ulg i uprawnień (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu)

(Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie, od którego nie wniesiono odwołania, albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania bądź wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia).

– 1 aktualna fotografia o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do dowodu osobistego)

– dowód osobisty (do wglądu)

DRUKI na stronie Druki do pobrania