INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1446) organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 13, 99-301 Kutno.

Z wyżej cytowanej ustawy wynika, że uprawnienia do otrzymania karty parkingowej na nowych zasadach zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności : 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby te muszą zgłosić się ( nie wcześniej niż po 01 lipca 2014r.) do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie w celu wymiany tego dokumentu.

Pozostałe osoby, które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej będą mogły po 1 lipca 2014r. rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Dotychczas wydane (wszystkie) karty parkingowe tracą ważność z dniem 30 listopada 2014r.

Od dnia 01 lipca 2014r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobom mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wraz z pozytywnym wskazaniem w orzeczeniu w zakresie karty parkingowej (pkt 9 wskazań);
1.  osobie niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2. osobie niepełnosprawnej zaliczanej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z przyczyny oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne),
3. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
4. placówce zajmującej się: opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Opłatę za kartę parkingową w wysokości 21zł należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie karty parkingowej po spełnieniu w/w warunków na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul.Krzywoustego 11, 99-301 Kutno:
tytułem przelewu: opłata za wydanie karty parkingowej R85321 § 069
Bank Pekao S.A. I Oddział Kutno
25 1240 3190 1111 0010 5847 6247