• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy