Domy pomocy społecznej są formą opieki instytucjonalnej, w których przebywają osoby nie mogące żyć samodzielnie ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację rodzinną, pewne uwarunkowania społeczne i finansowe.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku

2) osób przewlekle somatycznie chorych

3) osób przewlekle psychicznie chorych

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

6) osób niepełnosprawnych fizycznie

7) osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (art. 56a ustawy o pomocy społecznej).

 

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonuje 6 domów pomocy społecznej, w tym jeden prowadzony na zlecenie Powiatu Kutnowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincję Warszawską, w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Domy pomocy społecznej w powiecie kutnowskim dysponują 569 miejscami statutowymi.

Wykaz domów wraz z określeniem typu i rozkładem miejsc statutowych przedstawia się następująco:

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11

przeznaczony dla 71 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11

Tel./fax 24 253 64 32

e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl

www.dpskutno.com.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

przeznaczony dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

99-300 Kutno, ul. Oporowska 27

Tel./fax 24 253 33 15

e-mail: sekretariat@dpskutno.pl

www.dpskutno.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Sobieskiego 49

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

przeznaczony dla 71 kobiet przewlekle somatycznie chorych

99-300 Kutno, ul. Sobieskiego 49

Tel./fax 24 253 35 23

e-mail: albertynki@dpskutno.eu

www.dpskutno-albertynki.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno

przeznaczony dla 72 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Pniewo 91, 99 – 311 Bedlno

Tel./fax 24 285 10 69

e-mail: dpspniewo@poczta.fm

http://bip.dpspniewo.powiatkutnowski.eu/

 

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach gm. Bedlno

przeznaczony dla 130 osób przewlekle psychicznie chorych

Wojszyce 47, 99-311 Bedlno

Tel./fax 24 282 14 68

e-mail: dpswojszyce@poczta.onet.pl

http://bip.dpswojszyce.powiatkutnowski.eu

 

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej gm. Łanięta

przeznaczony dla 95 osób przewlekle psychicznie chorych

99-306 Łanięta, Wola Chruścińska 4

Tel./fax 24 356 71 74

e-mail: sekretariat@dpswola.pl