Rodziny zastępcze są objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

– udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
– przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
– pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnych kontaktów,
– zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
– informowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
– przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Obowiązkiem koordynatora jest co najmniej dwukrotna wizyta w miesiącu w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. W przypadku rodzin z problemami częstotliwość wizyt jest wyższa. Koordynator sporządza również comiesięczną kartę czynności.

Wszelkich informacji dotyczących koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 (pokój nr 13, 14)