Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia proszone są o kontakt z pracownikiem działu rodzinnej pieczy zastępczej p. Ewą Wypych pod numerem tel. 24 352-04-19, pok. nr 14.