• Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku-Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych