Na terenie powiatu kutnowskiego instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana
w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:
1) socjalizacyjnego;
2) interwencyjnego;
3) specjalistyczno-terapeutycznego;
4) rodzinnego.
Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin.

 

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego oraz 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona na zlecenie przez Caritas Diecezji Łowickiej.

Adresy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie
ul. Karłowicza 1, 99-300 Kutno
tel./fax 24 253 31 72
e-mail: tecza_kutno@o2.pl
strona internetowa: www.teczakutno.pl
typ socjalizacyjny, liczba miejsc – 14
Dyrektor – Dorota Ćwirko-Godycka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie
ul. Oporowska 27a, 99-300 Kutno
tel./fax 24 253 31 72
e-mail: tecza_kutno@o2.pl
typ socjalizacyjny, liczba miejsc – 14
Dyrektor – Dorota Ćwirko-Godycka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie
Franciszków 1, 99-306 Łanięta
tel./fax 24 356 74 30
e-mail: pow.franciszkow1@vp.pl
typ interwencyjny, liczba miejsc – 14
p.o. Dyrektor – Katarzyna Ignaczak

Dom dla dzieci „Jaś” we Franciszkowie
Franciszków 1, 99-306 Łanięta
tel. 24 357 41 70, fax 24 356 74 30
e-mail: ddd.jas.franciszkow@vp.pl, pow.franciszkow1@vp.pl
typ socjalizacyjny, liczba miejsc – 14
p.o. Dyrektor – Katarzyna Ignaczak

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie, gm. Kutno
Caritas Diecezji Łowickiej
Strzegocin 1, 99-300 Kutno
tel./fax 24 356 07 12
e-mail gacusie@wp.pl
typ rodzinny, liczba miejsc – 8 (do 10)
Dyrektor – Wiktor Gackowski