Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprkutno.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2008r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od  podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC, itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 20.09.2020 r.
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz samooceny koordynatora ds. dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za dostępność strony internetowej odpowiada: Marcin Lewandowski
  • e-mail : mlewandowski@powiatkutno.eu
  • telefon: 24 355 47 14
  • w wersji papierowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno
 • osobą odpowiedzialną za dostępność architektoniczną oraz informacyjno – komunikacyjną odpowiada: Renata Kolasińska
  • e-mail: kadry@pcprkutno.pl
  • telefon: 24 361 68 17
  • w wersji papierowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia żądania. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon: 22 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 99-300 Kutno, ul. Krzywoustego 11
Zamiejscowe obiekty znajdują się:

 1. 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 13- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. 99-300 Kutno, ul. Oporowska 27- Punkt Interwencji Kryzysowej

Budynek główny znajdujący się w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11

 • bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm,
 • trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników,
 • na parkingu zlokalizowanym przy wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ale nie są oznakowane. Parking dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim oznakowaniem znajduje się przy ul. Krzywoustego, od strony południowej budynku,
 • budynek dwukondygnacyjny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje parter budynku.

Do siedziby PCPR prowadzą dwa wejścia, główne z dziedzińca budynku i boczne ze szczytu budynku od strony wschodniej. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • wejście od strony wschodniej nie posiada podjazdu, tylko wysokie schody,
 • drzwi wejściowe do budynku maja szerokość co najmniej 90 cm z progiem do 2 cm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, posiadają samozamykacz.
 • wejście do budynku jest pokryte powierzchnią antypoślizgową,
 • wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach i pochylni,
 • w budynku jest winda ale w pomieszczeniach użytkowanych przez PCPR nie ma potrzeby korzystania z niej.
 • w holu budynku, przy wejściu umieszczona jest tablica informacyjna, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących,
 • wewnątrz budynku nie występują różnice w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji,
 • ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku nie mają szerokości co najmniej 120 cm,
 • drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min.90 cm,
 • w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim,
 • obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, jedno z nich jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, z przestrzenią manewrową min.150 cm,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu,
 • brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące.

Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Wyszyńskiego 13

 • bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm,
 • trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników,
 • miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są przy wejściu do budynku, posiadają wymagane oznakowanie,
 • budynek dwukondygnacyjny, Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności usytuowany na parterze budynku. Do wejścia prowadzą wysokie schody oraz pochylnia niwelująca różnicę poziomów umożliwiając osobom  ze szczególnymi potrzebami wejście do budynku,
 • drzwi wejściowe do budynku mają szerokość co najmniej 90 cm i brak jest progów, nie otwierają się automatycznie,
 • wejście do budynku jest pokryte powierzchnią antypoślizgową,
 • wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach i pochylni,
 • wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji,
 • ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm,
 • wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min. 90 cm,
 • w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim,
 • obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym jedno dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami z przestrzenią manewrową min. 150 cm,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu,
 • brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń  wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące.

Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Oporowska 27 – Punkt Interwencji Kryzysowej

 • bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku,
 • trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników,
 • brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek jednokondygnacyjny, wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu terenu,
 • drzwi wejściowe do budynku mają szerokość co najmniej 90 cm i brak jest progów, nie otwierają się automatycznie,
 • wejście do budynku jest pokryte powierzchnią antypoślizgową,
 • wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji,
 • ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm,
 • wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min. 90 cm,
 • w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim,
 • obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne jednak nie są dostosowane  do osób ze szczególnymi potrzebami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu,
 • brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące.

Obsługa osób słabosłyszących/ niedosłyszących/ niesłyszących

Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP, w zakładce Informacje dla osób  mających trudności w komunikowaniu się http://bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/strony/760.dhtml

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą umówić się z pracownikiem na parterze budynków lub w inny dogodny dla interesanta sposób.

Inne informacje określone w art.10 ust.2 ustawy o dostępności cyfrowej

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://validator.utilitia.pl/analysis/5f8aa8b1bd19836503000117
https://achecker.achecks.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT+H       Strona główna
SHIFT + ALT+M       Zawartość strony
SHIFT + ALT+F       Wyszukiwarka
SHIFT + ALT+0-9      Menu