Oferta współpracy dla lekarzy

wpis w: Ogłoszenia

Starosta Kutnowski

poszukuje kandydatów do współpracy w charakterze

LEKARZA ORZECZNIKA

w Powiatowym Zespole  ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kutnie

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szczególnie mile widziany jest lekarz pediatra. Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Procedura powoływania orzeczników do składu Zespołu:

  • Starosta Kutnowski powołuje wytypowaną osobę, na wniosek Przewodniczącego Zespołu,
  • każdy z lekarzy orzeczników obowiązany jest do odbycia jednodniowego szkolenia w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi.

Zespół orzeka w składzie:

– lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz inny specjalista – psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny.

 

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Praca wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia w ramach prowadzonej przez lekarza działalności. Liczba posiedzeń w miesiącu uzależniona jest od dyspozycyjności lekarza – do uzgodnienia. Skład orzekający wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (decyzje administracyjną) od którego przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Wioletta Witczak p.o. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
    o Niepełnosprawności w Kutnie, tel. 24 355-90-81
  • Marta Znyk Dyrektor PCPR w Kutnie, tel. 24 355-47-52

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA LEKARZY