ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

wpis w: Ogłoszenia

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

„Dzieciom osieroconym niepotrzebne są zbiórki,

niepotrzebne odrębne nowe lub remontowane skupiska, potrzebne

im jest zapomnienie o sieroctwie. Zatem nie okazywanie uczuć,

lecz dawanie uczuć jest tym dzieciom niezbędne. Dlatego trzeba

im pomóc odzyskać rodziców własnych, albo znaleźć

zastępczych….”

(Łopatkowa „Samotność dziecka”)

Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych
informacji

Jeżeli chcesz zostać rodziną  zastępczą to:

 1. Omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 2. Zastanówcie się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka.
 3. Skontaktuj się z doświadczoną rodzina zastępczą.
 4. Wybierz odpowiednie szkolenie prowadzone z udziałem rodzin zastępczych.

Rodzinna piecza zastępcza

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Rodzinna opieka zastępcza, ze względu na swą specyfikę – indywidualny kontakt dziecka z opiekunem jest obecnie jedną z najbardziej potrzebnych form opieki nad dziećmi, którą można sprawować po przejściu przez kandydatów do pełnienia tej funkcji szkolenia i uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.

Rodzina zastępcza jest pomocą zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, daje im szansę na reintegrację, pozwala – poprzez zastępstwo w najważniejszej z ról społecznych – rozwiązać sprawy konfliktowe i trudne, zrozumieć istotę problemów występujących w rodzinie, jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mogły do nich wrócić, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały tworzyć trwałe związki.

Zgodnie z art. 39 pkt.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są :

 • rodzina zastępcza:
 • spokrewniona
 • niezawodowa
 • zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń:

 • 746,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1131,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 227 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
• świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – jednorazowo.
• wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Formy wsparcia dla dzieci i rodzin:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie dzieci i rodziny zastępcze mogą korzystać z:
• grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie tut. Centrum o godz. 11.00,
• konsultacji psychologicznych, zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych,
• pomocy pedagogów, terapeutów i innych specjalistów działających przy Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego,
• opieki koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
• informacji o instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem i pomocą dla rodzin,
• pomocy w niwelowaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
• mediacji w kontaktach z rodziną biologiczną,
• pomocy w formułowaniu wniosków do różnych instytucji, m.in. do sądów.

Jeśli podjąłeś już decyzję, bądź masz pytania dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej zgłoś się do nas, a uzyskasz niezbędną pomoc i wsparcie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno

godziny przyjęć interesantów

od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 15.00
Dział rodzinnej pieczy zastępczej – tel. 24 352 04 19, 24 24 352 04 18

Podaruj dziecku miłość, zostań rodziną zastępczą www.pcprkutno.pl
Podaruj dziecku miłość, zostań rodziną zastępczą
www.pcprkutno.pl