Podsumowanie programu „RODZINA OD SERCA”

loga

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie od lipca do grudnia 2021 roku realizowało program „Rodzina od serca”.

Program współfinansowany był  ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   w 2021 roku ” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu była: promocja i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatu kutnowskiego, działania edukacyjne, integracyjne, organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego: pikników, wyjazdów edukacyjno- integracyjnych, warsztatów, gier  i zabaw integracyjnych, itp.

Program „Rodzina od serca” składał się z dwóch bloków programowych:

BLOK I „Działania edukacyjno-integracyjne lokalnego środowiska pieczy zastępczej”, na które składały się min.

„Spływ kajakowy” – impreza integracyjna

„My dzieciaki” – wyjazd edukacyjno-integracyjny warsztatów podnoszących kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci, działania integracyjne, warsztaty rozwijające, rozwój zainteresowań, gry i zabawy

„Pożegnanie lata” – impreza integracyjna, będąca forma aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz okazją do wymiany  doświadczeń

„Wrzosowisko na stole”- warsztaty arterapeutyczno- kulinarne

„Anioły od serca” – warsztaty ceramiczne

„Kolorowa rodzina”- konkurs plastyczny

„Rodzina od serca”- Konkurs literacki

„Rodzina to jest to”- konkurs recytatorski

Zorganizowano także 3 szkolenia dla rodziców zastępczych, których celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

BLOK II „Upowszechnienie i promocja rodzinnej pieczy zastępczej” .

Promocja idei pieczy zastępczej – rozpowszechnianie materiałów, informacyjno-edukacyjnych, dokumentowanie wydarzeń związanych z realizacją programu, współpraca z mediami w celu nagłośnienia problematyki itp. Promocja różnych form pieczy zastępczej w lokalnych mediach. Działania promocyjne ukierunkowane na przekazanie społeczności lokalnej dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Były to artykuły prasowe, informacje zamieszczane w portalach społecznościowych , a także spoty telewizyjne.

Podsumowanie-programu-zdjęcia