Zasady i procedury dofinansowania dp zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1.      osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, jeżeli:

a.       dochód nie przekracza kwoty:

– 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy na osobę
we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;

2.      jeden raz w roku – osoby prawne, jeżeli:

a) prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 1

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje osobom prawnym, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

a.       ma zaległości wobec Funduszu, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

b.      był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie
ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej. W przypadku złożenia wniosku przez ww. osoby, wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1.      Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do Centrum w każdym czasie. Jednocześnie wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – dofinansowane i zrealizowane w tym samym roku.

2.      Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych został określony i stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku na innym druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Kutnowskiego

3.      Osoby prawne składają wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu do Centrum w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

4.      Wzór wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych został określony i stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku na innym druku niż obowiązujący na terenie Powiatu Kutnowskiego.

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

1.      W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Centrum występuje do osoby niepełnosprawnej lub osoby prawnej o jego uzupełnienie. Nie uzupełnienie wniosku
w określonym przez Centrum terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony.

2.      Kompletne wnioski na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń.

3.      O rozpatrzeniu wniosku w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum, w miarę posiadanych środków określonych uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki Funduszu w danym roku.

4.      O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Dyrektor Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl zapisów kodeksu postępowania administracyjnego.

5.      W przypadku znacznego niedoboru środków, zadanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie będzie realizowane.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1.      Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie składania wniosku, z tym
że w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjnego wraz z oprzyrządowaniem jego wysokość może wynieść do 80% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 1500,00 zł.

2.      Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Kutnowskiego lub działającym
z upoważnienia Starosty – Dyrektorem Centrum z osobą prawną bądź osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem, opiekunem prawnym, kuratorem zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia. Wzór umowy o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.

3.      Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego poniesionych przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

4.      Umowy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zawierane będą
w okresie roku budżetowego, w którym Uchwałą Rady Powiatu określono zadania realizowane ze środków Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

DODATKOWE INFORMACJE

1.      Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu.

2.      Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie nie będzie wypłacone.

3.      Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej wysokości środków Funduszu przeznaczonych na zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w danym roku, chcąc starać się o dofinansowanie w następnym roku mogą ponownie wystąpić
o dofinansowanie, składając nowy wniosek.

KATALOG RZECZOWY SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

§ 12

1.      Katalog rzeczowy sprzętu rehabilitacyjnego, który może być dofinansowany
ze środków Funduszu obejmuje w szczególności:

·         Rower rehabilitacyjny stacjonarny

·         Ergometr rehabilitacyjny (rower poziomy)

·         Orbitrek/trenażer/crosstrainer

·         Bieżnia

·         Stepper

·         Sprzęt typu ATLAS

·         Wioślarz/ergometr/ergocoach

·         Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

·         Materace do ćwiczeń

·         Piłki rehabilitacyjne

·         Drabinki rehabilitacyjne

·         Ławeczki do ćwiczeń

·         Kształtki: wałki, półwałki, kliny

·         Worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna)

·         Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni

·         Trenery dłoni (jeżyk-piłka rehabilitacyjna dłoni; siatka terapeutyczna; itp.)

·         Dysk sensoryczny, kamienie sensoryczne

·         Suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami

·         Tor do nauki chodzenia z przeszkodami (poręcze do nauki chodzenia)

·         Koordynator do ćwiczeń rehabilitacyjnych

·         Łóżko rehabilitacyjne wraz z oprzyrządowaniem

2.  Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej,
gdyż zgodnie z zapisami ustawy odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.
Nie podlega dofinansowaniu sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, relaksacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze np. protezy, glukometry, wanny
z hydromasażem, krzesła wannowe, implanty, pościel lecznicza, inhalatory,
koncentratory tlenu, ciśnieniomierze i inne.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu
może być objęty zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie został ujęty w katalogu
rzeczowym.

ZASADY PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

1.      Przekazanie środków Funduszu następuje po wykonaniu przedmiotu umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dostarczeniu przez Wnioskodawcę w ciągu 3 dni od daty wystawienia oryginałów następujących dokumentów:

a.       Rachunków wystawionych na Wnioskodawcę przez sprzedawcę urządzeń lub wykonawcę usług, z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od daty ich wystawienia;

a.       Dowodu uiszczenia udziału własnego.

2.      Przekazanie przez Centrum środków finansowych dotyczących zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia wymaganego kompletu dokumentów określonych w ust.1, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zostanie wypłacone w kasie Centrum.

3.      Przekazanie przez Centrum środków finansowych dotyczących zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zostanie wypłacone
w kasie Centrum.

4.      W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji finansowej Centrum będzie egzekwować poprawność tych dokumentów od wnioskodawców, a nie od wystawców faktur.

5.      W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.

Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia Centrum w formie pisemnej pod rygorem nieważności o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI

1.      Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Centrum przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy w okresie 3 lat
od daty podpisania umowy.

2.      W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli, o której mowa w ust.1 braku urządzeń i/lub sprzętów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu zobowiązany jest on do dokonania zwrotu tych środków wraz
z ustawowymi odsetkami licząc od daty otrzymania dofinansowania.