Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez Starostę Kutnowskiego zarządzeniem nr 46/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku.
Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560).
Powiatowa Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych jest organem doradczym i składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz pozostałych członków powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego.

Jej siedzibą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.

Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
3) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) ocena realizacji programów,
5) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
6) opiniowanie wniosków złożonych przez Wnioskodawców do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowanych ze środków PFRON.
Spotkania Społecznej Rady odbywają się wg potrzeb jednak nie rzadziej jak 1 raz w kwartale.

Na podstawie §2 ust.2 oraz §8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w dniu 21 listopada 2017r. dokonano zmiany funkcji członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z poniższym wykazem:

1/ Monika Kaźmierska- przewodniczący,

2/ Tamara Włodarczyk- wiceprzewodniczący,

3/ Barbara Dorota Sitkiewicz- sekretarz,

4/ Janusz Szymański,

5/ Michał Kacprzak.