Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady i procedury dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U z 2013, poz. 1565)

1. do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania – zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

2. do środków pomocniczych zaliczamy m.in. soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuch, cewniki, worki do zbioru moczu, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, inhalatory, krtań elektroniczna – zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.
O dofinansowanie mogą ubiegać się indywidualnie osoby niepełnosprawne.

Warunki uzyskania dofinansowania:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Uzyskanie dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Spełnienie kryterium dochodowego.
4. Złożenie wniosku.

Kryterium dochodowe
Kryterium dochodowe oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i nie może przekroczyć:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 za zm.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania

1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
a)‎ do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym ‎na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
b)‎ ‎ do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa lit. a wyznaczonego przez ‎Ministra w właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału w zakupie ‎tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.‎
‎2.‎ Ustala się limit dofinansowania ze środków PFRON na rok 2016 r.:‎
a) do zakupu aparatu słuchowego – maksymalnie 70% sumy kwoty limitu ‎wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku dzieci do 18 roku życia i osób do ukończenia 26 roku życia ‎dofinansowanie do aparatu słuchowego wynosi 100% sumy kwoty limitu ‎Narodowego Funduszu Zdrowia.‎
b) system FM – do wysokości 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w ust.1.lit.a, ‎wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału ‎własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena ‎zakupu jest wyższa niż ustalony limit.‎

c) maksymalna kwota środków finansowych w danym roku kalendarzowym, która ‎przeznaczona jest na dofinansowanie aparatów słuchowych nie może przekroczyć ‎30 % wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu środków ‎pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.‎
3. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jednostka ta zobowiązana jest do pokrycia ceny do wysokości limitu. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może objąć koszty poniesione przez osobę niepełnosprawną powyżej limitu ceny.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

1. Uzyskanie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od lekarza specjalisty uprawnionego do wystawienia właściwego zlecenia (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wykazane są w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U z 2013, poz. 1565)

2. Potwierdzenie zlecenia do realizacji w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
(w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wymagane jest potwierdzenie zlecenia raz),

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel. (42) 194-88, 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

lub

Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki – Delegatura w Skierniewicach
Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice

3. Realizacja zlecenia u świadczeniodawcy według wykazu NFZ (tj. sklep, który posiada umowę podpisaną z NFZ).
4. Pobranie od świadczeniodawcy:
– faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
albo
– kopii zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

5. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.
.
6. Wypełnienie stosownie wniosku o dofinansowanie.

7. Złożenie wniosku w Centrum wraz z odpowiednimi załącznikami:
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
wraz z:
– fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
albo
– kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz
z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
– pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego).

W przypadku wystąpienia uchybień we wniosku wnioskodawca powinien usunąć
je w terminie do 30 dni od daty wezwania do uzupełnienia. Nieuzupełnienie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja
do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.
Ostateczne rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków finansowych z PFRON na dany rok oraz zatwierdzeniu planu wydatków przez Radę Powiatu i zgodnie z terminem określonym w K.p.a.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pom
Dodatkowe informacje

O rozpatrzeniu wniosku w danym roku budżetowym oraz o wysokości dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum, w miarę posiadanych środków określonych uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Funduszu w danym roku.
O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Funduszu, Dyrektor Centrum powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum nie przysługuje odwołanie w myśl zapisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie. Jednocześnie wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone,
a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – dofinansowane i zrealizowane
w tym samym roku lub w przypadku braku środków na ten cel w roku bieżącym dofinansowanie na podstawie faktur lub rachunków może być zrealizowane w roku następnym bezpośrednio poprzedzającym rok bieżący, w którym faktury lub rachunki zostały wystawione.

Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą być objęte:
a) faktury roku bieżącego,
b) faktury z roku poprzedzającego rok bieżący