logotypy-ue-rpo-lodzkie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje projekt pn. „ Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu „Lepsza przyszłość” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. , w dwóch edycjach.

Projekt skierowany jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat oraz do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Oferowane formy wsparcia w projekcie:

  1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;

  2. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne;

  3. Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej;

  4. Trening gospodarowania budżetem domowym;

  5. Poradnictwo zawodowe indywidualne;

  6. Szkolenia zawodowe (wypłata stypendium szkoleniowego);

  7. Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (wypłata stypendium szkoleniowego);

  8. Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych (wypłata stypendium szkoleniowego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej 914 312,00 zł.

Wkład własny 161 320,00 zł.

Całkowita wartość projektu 1 075 632,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja trwa od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.03.2018r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu pokój nr 7, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, przy ul. Krzywoustego 11, 99 -301 Kutno.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które mogą mieć trudności w dotarciu do biura projektu istnieje możliwość dotarcia pracownika PCPR do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, z kompletem dokumentów do wypełnienia , jeśli osoba niepełnosprawna zgłosi taką potrzebę.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, pokój nr 7 , przy ul. Krzywoustego 11, 99 – 301 Kutno lub telefonicznie pod numerem 24 355-47-50 lub 24 361 68 16.

Harmonogram zajęć dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość” w 2018 roku

Harmonogram spotkań- grupowe poradnictwo psychologiczne w miesiącu czerwcu 2018r.

Harmonogram spotkań- grupowe poradnictwo psychologiczne w miesiącu lipcu 2018r.

Harmonogram wyjazdowych warsztatów terapeutycznych

Harmonogram wyjazdowych warsztatów terapeutycznych w miesiącu sierpniu 2018r.

 

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej”  

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „ Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej” sierpień 2018 rok

Harmonogram spotkań – szkolenie z zakresu „ Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej” wrzesień 2018r.

 

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Harmonogram spotkań zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Lepsza przyszłość” Listopad 2018

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu „Lepsza przyszłość”

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu. ,,Lepsza przyszłość” LISTOPAD 2018r.

Harmonogram spotkań – kurs komputerowy w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość” GRUDZIEŃ 2018r.