• Starosta wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj. po upływie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia. Wniosek składa się w Powiatowym Zespole.
• legitymacja wydana jest na czas ważności orzeczenia.
• na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności określony w orzeczeniu.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
• odpowiedni wniosek
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
• jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (dotyczy tylko osób po 16 r. życia)

DRUKI na stronie Druki do pobrania