W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie dzieci i rodziny zastępcze mogą korzystać z:

• grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w każdą pierwszą środę
miesiąca w siedzibie tut. Centrum o godz. 11.00.
• konsultacji psychologicznych, zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych
• pomocy pedagogów, terapeutów i innych specjalistów działających przy Ośrodku Poradnictwa
Rodzinnego
• opieki koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
• informacji o instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem
i pomocą dla rodzin
• pomocy w niwelowaniu problemów wychowawczych z dziećmi
• mediacji w kontaktach z rodziną biologiczną
• pomocy w formułowaniu wniosków do różnych instytucji, m.in. do sądów

Wszelkie informacje dotyczące form wsparcia udziela
Pani Marta Kowalska oraz Pani Anita Ozimińska
pod numerem tel. (24) 352-04-18