Zakończenie szkolenia z zakresu ,,Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Zakończenie szkolenia z zakresu „Praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej”

Dnia 23.09.2018 roku zakończyły się szkolenia warsztatowe z zakresu praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, realizowane w ramach projektu „Lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem szkolenia było min.: zdobycie wiedzy z zakresu praw i obowiązków pracowniczych, form zatrudnienia osób niepełnosprawnych, elastycznego czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia, kwestii prawnych dotyczących osób usamodzielnianych, np. najem mieszkania, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podjęto tematy dotyczące równouprawnienia oraz zakazu dyskryminacji.