Zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że od 05.11.2018r. w ramach projektu „ Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  będą odbywały się zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Miejsce spotkań:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99 – 300 Kutno.

Terminy spotkań:

Od 05.11.2018 do 10.11.2018r. w godzinach 15.30 – 19.30