Rozpoczęcie kursu komputerowego dla 40 osób w ramach projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w ramach projektu „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, od dnia 09.11.2018 roku rozpocznie się kurs komputerowy dla 40 uczestników w/w projektu.

Miejsce spotkań:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły 2, 99 – 300 Kutno.