Rekrutacja do drugiej edycji projektu ,,Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Projekt „Lepsza przyszłość” 2019 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu „Lepsza przyszłość” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W drugiej edycji wsparciem będzie objętych 40 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Formy wsparcia w projekcie:

  1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;
  2. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne;
  3. Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej;
  4. Trening gospodarowania budżetem domowym;
  5. Poradnictwo zawodowe indywidualne;
  6. Szkolenia zawodowe (wypłata stypendium szkoleniowego)
  7. Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków ( wypłata stypendium szkoleniowego)
  8. Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych (wypłata stypendium szkoleniowego)

Przypominamy udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie pokój nr 7, przy ul. Krzywoustego 11 lub pod numerem telefonu 24/ 355-47-50; 24/ 361-68-16

W przypadku osób niepełnosprawnych, które mogą mieć trudności w przybyciu do biura projektu istnieje możliwość przyjazdu pracownika PCPR do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej udziałem w projekcie, z kompletem dokumentów do wypełnienia, jeśli osoba niepełnosprawna zgłosi taką potrzebę.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.