Projekt „Lepsza przyszłość” 2019 rok

wpis w: Ogłoszenia | 0

 

logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że w ramach projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, odbywają się spotkania indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników drugiej edycji projektu.
Miejsce spotkań:
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Ul. Lelewela 8, 99 – 300 Kutno.