Konkurs recytatorski w ramach programu „Mam serce do dzieci”

wpis w: Ogłoszenia | 0

„Mam serce do dzieci” – konkurs recytatorski

W 25 września  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało konkurs recytatorski  w ramach programu „Mam serce do dzieci” .

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego  w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest :

– Promocja rodzicielstwa zastępczego, jako lepszej formy sprawowania opieki nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych

rodziny naturalnej poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatów kutnowskiego i łęczyckiego,

– Wsparcie merytoryczne poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz opieki i wychowania w

indywidualnych rozmowach osób zainteresowanych tą problematyką ze specjalistami poprzez organizację punktu

konsultacyjnego oraz dwóch szkoleń,

– Integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą pozwalająca na wymianę doświadczeń, rozwiązywania problemów,

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania pomocy i in. poprzez organizację pikniku, warsztatów kulinarnych

oraz konkursów.

– Organizacja czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin poprzez przeprowadzenie konkursów, zabaw integracyjnych,

warsztatów, gier itp.

Konkurs jest  częścią bloku  obejmującego działania integracyjno-edukacyjne skierowane bezpośrednio do osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

W ramach tego bloku zaplanowane jest również:

– Zorganizowanie dwóch szkoleń mających na celu rozwój umiejętności z zakresu opieki i wychowania;

– Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców zastępczych mające na celu integrację i rozwój umiejętności kulinarnych oraz ukazanie alternatywnych form spędzania wspólnie wolnego czasu.

Dzieci uczestniczące w konkursie zaprezentowały się w trzech kategoriach wiekowych, tj.   do lat 7, do lat 14 oraz powyżej 14 roku życia. Tematyka konkursu była dowolna, ale wszyscy uczestnicy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony.