Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu „Lepsza przyszłość”

wpis w: Ogłoszenia | 0

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje, że zakończyła się rekrutacja do pierwszej edycji projektu pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogółem zrekrutowano 50 osób w tym 40 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.