I. Dział pieczy zastępczej

2019 wniosek dobry start
PCPR klauzula Dobry Start 300+2019
Indywidualny program usamodzielnienia
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
Wskazanie opiekuna usamodzielnienia
Wniosek o jednorazowe swiad.na przyjecie do RZ dziecka
Wniosek o przynanie srodkow dot.remontu
Wniosek o przyznanie pomocy losowej
Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie kandydatow na RZ
Zalacznik dot przyznawania swiadczen dla RZ oraz RDD

 

II. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne,  techniczne i w komunikowaniu się

wniosek o dofinansowanie- bariery architektoniczne
wniosek o dofinansowanie- bariery techniczne
wniosek o dofinansowanie likidacji barier w komunikowaniu się

zaświadczenie lekarskie dla barier architektonicznych

zaświadczenie lekarskie dla barier technicznych
zaświadczenie lekarskie bariery w komunikowaniu się

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

sprzet rehabilitacyjny wniosek osoba fizyczna

zaświadczenie lekarskie- sprzęt rehabilitacyjny

Sport, kultura, rektreacja i turystyka

Kosztorys rzecz.-finas
Oswiadczenie
Sprawozdanie z realizacji zadania
Wniosek o dof.do sportu

oswiadczenie_o_rachunku_bankowym_R(1)

Turnusy rehabilitacyjne

załącznik nr 1 do Zasad- wniosek

załącznik nr 2 do Zasad

Załącznik nr 3 i 4 do Zasad

załącznik nr 5 do Zasad- tabela

Załącznik nr 1 i 2 do wniosku

Załącznik-Nr 3 do wniosku

 

Aktywny Samorząd
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Wniosek – osoba dorosła

Wniosek – osoba niepełnoletnia

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Wkładka Obszar A – zadanie 1

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 – zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wkładka Obszar A – zadanie 2

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

 

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wkładka Obszar A zadanie 3

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo        umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wkładka Obszar A zadanie 4

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

        Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób z ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

 

Wkładka Obszar B – zadanie 1

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Wkładka Obszar B – zadanie 2

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wkładka Obszar B – zadanie 3

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wkładka Obszar B – zadanie 4

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wkładka Obszar B – zadanie nr 5

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wkładka Obszar C – zadanie 1

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wkładka Obszar C – zadanie 2

Informacja o barierach

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielnego w programie)

Wkładka Obszar C – zadanie 3

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Wzory ofert Obszar C zadanie 3

 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie)

Wkładka Obszar C – zadanie 4

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

Wzory ofert Obszar C zadanie 4

 

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie)

Wkładka Obszar C – zadanie 5

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa)

Wkładka Obszar D

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – informacja o zmianach

 

Moduł II

 

Wniosek osoba pełnoletnia

Wniosek osoba pełnoletnia (plik PDF)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

 

III. Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Klauzula informacyjna dla Klientów – RODO (karta parkingowa)

Wniosek na legitymację (2019r.)

Klauzula informacyjna dla Klientów – RODO (legitymacja)
Wniosek o wydanie orzeczenia do 16 roku
Wniosek o wydanie orzeczenia po 16 roku

Klauzula informacyjna dla Klientów – RODO (wydawanie orzeczeń)

Zaktualizowane oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Zaświadczenie lekarskie