Wniosek „Dobry Start” 300 zł. dla ucznia

 

I. Dział pieczy zastępczej

Indywidualny program usamodzielnienia
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
Wskazanie opiekuna usamodzielnienia
Wniosek o jednorazowe swiad.na przyjecie do RZ dziecka
Wniosek o przynanie srodkow dot.remontu
Wniosek o przyznanie pomocy losowej
Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie kandydatow na RZ
Zalacznik dot przyznawania swiadczen dla RZ oraz RDD

 

II. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne,  techniczne i w komunikowaniu się

wniosek o dofinansowanie- bariery architektoniczne
wniosek o dofinansowanie- bariery techniczne
wniosek o dofinansowanie likidacji barier w komunikowaniu się

zaświadczenie lekarskie dla barier architektonicznych

zaświadczenie lekarskie dla barier technicznych
zaświadczenie lekarskie bariery w komunikowaniu się

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

sprzet rehabilitacyjny wniosek osoba fizyczna

zaświadczenie lekarskie- sprzęt rehabilitacyjny

Sport, kultura, rektreacja i turystyka

Kosztorys rzecz.-finas
Oswiadczenie
Sprawozdanie z realizacji zadania
Wniosek o dof.do sportu

oswiadczenie_o_rachunku_bankowym_R(1)

Turnusy rehabilitacyjne

załącznik nr 1 do Zasad- wniosek

załącznik nr 2 do Zasad

Załącznik nr 3 i 4 do Zasad

załącznik nr 5 do Zasad- tabela

Załącznik nr 1 i 2 do wniosku

Załącznik-Nr 3 do wniosku

Aktywny Samorząd
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Wniosek -Osoba pełnoletnia

Wniosek – Osoba niepełnoletnia

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Oświadczenie o dochodach-1

wkladka obszar A Zadanie nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

Oświadczenie o dochodach-1

a2_wnioskodawca

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

        Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania

Oświadczenie o dochodach

wkładka obszar B zadanie nr 1 i nr 2

załącznik nr 2a do wniosku zas.lekar B_1_C_1_3_4

załącznik nr 2b do wniosku zas.lekar B_1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Oświadczenie o dochodach

wkladka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

b2_wnioskodawca

załącznik 2a do wniosku zas.lekar B_1_C_1_3_4

załącznik nr 2b do wniosku zas.lekar B_1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Oświadczenie o dochodach

c2_podopieczny

informacja o barierach

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

Oświadczenie o dochodach

wkładka

załącznik 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

wzory ofert

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości):

Oświadczenie o dochodach

c4_wnioskodawca

załącznik 2a

załącznik 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

wzory ofert

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

d_wnioskodawca

Oświadczenie o dochodach

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Moduł II

 

Wniosek osoba pełnoletnia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

 

III. Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek na legitymację (od 01.09.2018)
Wniosek o wydanie orzeczenia do 16 roku
Wniosek o wydanie orzeczenia po 16 roku

Zaktualizowane oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Zaświadczenie lekarskie